5D Cinema
Ýörite effektli 5D kinoteatry

Ýimpaş söwda merkeziniň üst gatynda ýerleşýän, 5D Cinemada siziň dostlaryňyz, maşgala agzalaryňyz, çagalaryňyz bilen dynç almaga iň gowy ýerleriň biridir. Bu ýerde häzirki wagtda, dünýäde ulanylýan we täze tehnologiýa bolan 5D görnüşli gysgajyk kinolar görkezilýär.

5D görnüşdäki kinolar siziň saýlawyňa görä we olardan 30-a golaýy bar.

ATTRAKSIONY GÖRMÄGE BARMAGYŇ DÜZGÜNLERI

Atraksiony görmäge barmaga garşy görkezilenler:

  • Göwreli aýallar
  • 7 ýaşa çenli çagalar
  • Ýürek kesellerinden ejir çekýän adamlar
  • Ýiti oňurga kesellerinden ejir çekýän adamlar
  • Saglyk ýagdaýy gowy bolmadyk, maýyp adamlar
  • Deňiz keseller tutgusy bar bolan adamlar
  • 110 kg-dan köp agramly adamlar
  • Garaguş keseli bar bolan adamlar.

Zala göýberilmeýär:

  • Ýany iýmit-içgili adamlar

Seans wagty kreslolardan turmak gadagan edilýär.

Copyright © 2013 Ýimpaş Söwda Merkezi - Türkmenistan. Ähli Hukuklary Goragly

Powered by Veriloft.